Č. j.: 34/106819/2008 - V Praze dne 17. prosince 2008

Standard centrálního loterního systému  s interaktivními videoloterními terminály


Standard je souhrnem minimálních parametrických požadavků kladených na systém,  jehož povolení, provozování nebo povolení koncových stanic dosud provozovaných systémů, bude povolovací orgán posuzovat podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

 1. Centrální loterní systém (dále jen "CLS") je elektronický systém, který sestává z centrální řídící jednotky (dále "CJ"), místní kontrolní jednotky (dále "MJ") a  početně neomezených koncových zařízení - interaktivních videoloterních terminálů (dále jen "IVT") a tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. Funkční nedělitelností se rozumí, že jednotlivé IVT musí být provozovány ve smyslu znění bodu 9 tohoto standardu.
 2. Pověřená autorizovaná osoba [autorizace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále "ZTPV")] odborně posuzuje a osvědčuje před vydáním povolení, že CLS, CJ, každá hra určená k provozování v rámci CLS samostatně a každý provozovaný typ IVT splňuje požadavky zákona, ZTPV a tohoto standardu. Výstupními dokumenty pověřené autorizované osoby jsou Osvědčení o provozuschopnosti a výpis z osvědčení o provozuschopnosti technického zařízení, registrační známka, Inspekční zpráva a Inspekční certifikát. Registrační známka musí být umístěna na přístupném místě CJ (na hlavním a záložním serveru) a na každém IVT připojeném do CLS.
 3. CJ eviduje veškeré transakce uskutečněné v rámci CLS a musí umožňovat vyúčtování za každý typ hry v rámci CLS samostatně.
 4. CJ je nositelem a zdrojem výsledků pro všechny hry. Tvoří ji pouze hlavní server nebo skupina serverů s hardwarovým nebo softwarovým generátorem náhodných čísel s délkou periody ≥  264 (dále jen "generátor") zabezpečujícím generování náhodného procesu ve smyslu § 1 odst. 1 a 2 zákona a je zabezpečena záložním serverem nebo skupinou serverů. Další servery mimo CJ pokud jsou ve struktuře CLS konfigurovány nesmějí ovlivňovat herní vlastnosti. Rozhodnutí o dosažení nebo nedosažení výhry na IVT je učiněno na základě požadavku z IVT pouze v CJ, a to v okamžiku uzavření sázky účastníkem hry. Číslo získané z  generátoru je zpracováno programovým vybavením systému, který určí výsledek hry a výši případné výhry podle herního plánu. Uvedený proces může určit maximální možnou výherní kombinaci, kterou účastník hry může při optimálním postupu získat. Účastník může svým postupem získat tuto maximální výhru, její část nebo docílit prohry. Konečný výsledek v tomto případě schvaluje a ověřuje CJ. CJ limituje maximální sázku do libovolné hry systému CLS na 1000.-Kč na jednu hru nebo 100 € na jednu hru. Měnu nelze kombinovat v rámci jednoho CLS.
 5. MJ je umístěna v herním místě a nesmí umožňovat ani jinak ovlivňovat hru. Jejím prostřednictvím jsou ověřovány a propláceny stvrzenky, a také v sobě může obsahovat funkce kontrolní a ovládání neherních parametrů.
 6. IVT je jediným článkem systému přímo ovládaným účastníkem hry. Toto koncové zařízení
  1. musí mít prohlášení o shodě na každý typ,
  2. je instalováno, reinstalováno i odpojováno pouze oprávněnou osobou s pověřením od provozovatele CLS,
  3. po odpojení ze systému neumožní uzavírání sázek a hlásí poruchový stav,
  4. nevyplácí hotovost, ale vydá pouze stvrzenku, na základě níž po ověření provozovatel nebo jím pověřená osoba stvrzenku proplatí.
 7. Veškerá data herních transakcí uskutečněných v rámci CLS musí být zabezpečena proti ztrátě i zneužití a ukládána tak, že
  1. jsou ukládána  nejméně na dvou různých místech,
  2. přístup k datům a serverům, na nichž se nachází, podléhá bezpečnostnímu režimu, který musí být součástí podkladů pro povolovací řízení a každá jeho aktualizace musí být schválena,
  3. provozovatel provádí archivaci dat způsobem, který musí kdykoli umožnit kompletní obnovu databáze CLS v případě kolapsu celého systému.
 8. Přenos dat v rámci celého systému CLS musí být z bezpečnostních důvodů šifrován délkou slova nejméně 128 bit.
 9. CLS je založen na obousměrné komunikaci mezi CJ a IVT probíhající v reálném čase (dále "on line") prostřednictvím logicky oddělené telekomunikační sítě provozované licencovaným operátorem (dále "síť"). Loterní aplikace v CLS zajišťují on line autorizaci každé provedené transakce na IVT.
 10. Systém pracuje se sítí takových parametrů, aby čas odeslání jakéhokoli požadavku z IVT do CJ, zpracování v CJ a doručení zpracovaného požadavku zpět do IVT nebyl delší než 0,300 s (dále "doba odezvy"). Pokud dojde k překročení doby odezvy, systém ukončí hru. Doba odezvy je závazná pro každý připojený IVT.
 11. CLS se může nacházet pouze na státním území ČR.
 12. CLS smí být provozován pouze držitelem povolení ode dne nabytí právní moci povolení. Povolení provozování CLS lze vydat pouze na CLS s platným osvědčením o provozuschopnosti. IVT a MJ mohou být na základě smlouvy instalovány u třetí osoby za účelem realizace služeb v souladu s vydaným povolením k provozování. Držitel povolení o CLS účtuje jako o svém majetku nebo o nájmu, pokud je dodržena cena obvyklá.
 13. Žadatel o povolení k provozování CLS bere podáním žádosti na vědomí, že
  1. CJ i záložní systém mohou být kromě sídla provozovatele umístěny jen v k tomu určeném datovém centru, schváleném povolujícím orgánem,
  2. na místě určeném pověřenou autorizovanou osobou instaluje na své náklady k osvědčování a následným kontrolám CLS 1 ks od každého jím provozovaného typu IVT a MJ včetně připojení komunikační sítě, tedy vytvoří jedno funkční vzorové herní středisko připojené k CLS. Veškeré transakce uskutečněné v rámci tohoto vzorového herního střediska jsou zaznamenávány v databázích CLS a zobrazovány v aplikacích pro kontrolu finančních toků. Pro určení odvodové povinnosti jsou tyto transakce odpočítávány z celkového vyúčtování CLS,
  3. bude v dvouletých intervalech dokládat povolovacímu orgánu osvědčení o následné kontrole CLS nebo na základě následné kontroly CLS vystavené osvědčení o provozuschopnosti CLS s prodlouženou dobou platnosti, které je dokladem vyhotoveným pověřenou autorizovanou osobou o funkčnosti CLS v kvalitě odpovídající termínu vydání osvědčení o provozuschopnosti  CLS,
  4. na své náklady zajistí státnímu dozoru 1 pasivní zabezpečený přístup do CLS ke kontrole finančních toků, které neumožní ovlivnění žádných parametrů CLS,
   e) v případech, kdy to charakter místa pro instalaci IVT vyžaduje, musí být IVT technicky vybaven tak, aby neumožnil hru bez předchozí kontroly plnoletosti účastníka hry,
  5. IVT nesmí být za účelem realizace služeb souvisejících s provozováním CLS v rámci vydaného povolení zcizen nebo pronajat třetí osobě.
 14. Pokud provozovatel nesplní povinnost dle bodu 13 c) do 60 dnů od termínu stanoveného pro předložení osvědčení o následné kontrole CLS, vystavuje se správnímu řízení ve smyslu § 43 zákona.

Účinnost

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Změna dokumentu ke dni 1. ledna 2009.


Ing. Ondřej Vltavský, v.r.
ředitel odboru - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Nejlepší bonusy

Unibet2 500 KčbonusHrát
Monte-Carlo Casino30 000 KčbonusHrát
Expekt6 250 KčbonusHrát
Betclic6 250 KčbonusHrát
Panda Royal2 500 KčbonusHrát

Staňte se fanoušky

Hrajeme ruletu již více jak 12 let