Standard je souhrnem minimálních parametrických požadavků kladených na herní zařízení, jehož povolení k provozování bude povolovací orgán posuzovat podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon“).

 1. Technické zařízení je programově elektronicky řízené herní zařízení vybavené mechanickým ruletovým kolem provozované jako vícemístná elektromechanická ruleta (dále „TZ“). Za TZ ve smyslu tohoto bodu se považuje i hybridní systém využívající mechanické, elektromechanické nebo elektronicky zobrazované ruletové kolo, jejichž činnost je dálkově přenášena a využívána více herními místy v jednom objektu. TZ je vybaveno centrálním programovým vybavením (dále „CPV“), které zajišťuje provozování hry. TZ umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkční celek.
 2. Pověřená autorizovaná osoba [autorizace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZTPV“)] odborně posuzuje a osvědčuje před vydáním povolení, že TZ splňuje požadavky zákona, ZTPV a technických parametrů tohoto standardu. Výstupními dokumenty pověřené autorizované osoby jsou Osvědčení o provozuschopnosti a výpis z osvědčení o provozuschopnosti technického zařízení, registrační známka, Inspekční zpráva a Inspekční certifikát. Registrační známka musí být umístěna na přístupném místě TZ.
 3. Sázející vstupuje do hry tím, že do TZ vloží prostřednictvím automatické vstupní jednotky bankovky, mince, bezhotovostní platební prostředek nebo pomocí kreditního klíče prostřednictvím obsluhy finanční obnos, z kterého odčerpává dílčí částky na jednotlivé sázky. Vložený obnos je znázorněn na příslušném elektronickém ukazateli.
 4. CPV limituje maximální sázku na různé sázkové kombinace, na konkrétní číslo každého účastníka hry do 1.000,- Kč nebo 50 € a na jednu hru celkem 50.000,- Kč nebo 2 500 €. Měnu nelze kombinovat v rámci jednoho TZ. Výherní postupy jsou programově řízeny, výhra nebo prohra je zcela určena náhodným procesem generátoru náhodných čísel. TZ využívá elektromechanického generátoru náhodných čísel, TZ hybridního typu s elektronicky zobrazovaným ruletovým kolem a dálkovým přenosem dat k herním místům může použít softwarový generátor náhodných čísel, který je součástí CPV. Výhry jsou vypočteny z výše vsazené částky a násobku příslušného k dané herní kombinaci podle herního plánu. Dosažená výše výhry se zobrazuje na příslušném ukazateli. Střední hodnota výherního podílu je 97,3 % u TZ s jednou nulou (s jednou a dvojitou nulou 94,73 %) s tolerancí ± 7 %. TZ nevyplácí finanční hotovost. Výhru proplatí sázejícímu provozovatel TZ nebo jím pověřená osoba po ověření její výše na příslušném elektronickém ukazateli.
 5. Údaje o vložených a vyplacených částkách jsou evidovány prostřednictvím nejméně dvou nezávislých systémů počítadel napojených na CPV a instalovaných v TZ, přičemž umožňují evidenci dat z jednotlivých hracích míst i z TZ jako celku v součtech. TZ musí být schopno evidovat posledních 50 tisíc her tak, aby bylo možno kdykoli provést statistické testy potvrzující náhodnost herního procesu, výherního podílu a nemožnost předvídání dosažených herních kombinací. TZ je vybaveno nezávislými elektronickými a elektromechanickými či pulzními nenulovatelnými počítadly, které musí být zajištěny proti odpojení, jejich případné odpojení znemožní další provoz TZ. Elektromechanická počítadla mohou mít nastaven poměr 1 : 10, který musí být zřetelně označen.
 6. TZ umožňuje prostřednictvím CPV elektronickou archivaci dat od spuštění TZ do výše kapacity archivačního systému. Systém archivace musí umožnit obnovu dat v případě výpadku TZ nejméně v rozsahu údajů před tímto výpadkem, a to o výši sázek, dosažených herních kombinacích, výši výher a dalších údajích evidovaných na počítadlech. Archivace musí být zabezpečena proti manipulaci s daty.
 7. Provozovatel zajistí telekomunikační datové spojení každého TZ se serverem uloženým ve svém sídle na bezpečném místě nebo v jen k tomu určeném datovém centru, schváleném povolovacím orgánem. Datové propojení musí zajistit přenos a archivaci vsazených částek, výher a jiných krizových hlášení (otevření dveří, nadzvednutí krytu a jiné narušení TZ). Server uchovává data nejméně po dobu 12 měsíců po skončení účetního období a musí být chráněn před přístupem nepovolaných osob. Uchovávaná data musí být zabezpečena před zneužitím. Server zajišťuje samočinnou archivaci dat IN, OUT, RES 1 x za 30 minut.
 8. TZ smí být provozováno pouze držitelem povolení dnem nabytí jeho právní moci a může být na základě smluvního vztahu instalováno u třetí osoby za účelem realizace služeb v souladu s vydaným povolením k provozování. Instalaci, zapojení a uvedení do provozu, přemístění a odpojení TZ může provádět pouze osoba pověřená provozovatelem TZ.
 9. Provozovatel účtuje o provozu TZ jako o svém majetku nebo o nájmu, pokud je dodržena cena obvyklá, a to odděleně od jiného podnikání. Provozovatel bude státnímu dozoru prokazovat účtování o provozu TZ včetně výtěžku z provozu a výše provize hrazené za nájem a ostatní služby související s provozem TZ umístěného u třetí osoby, a dále povede přesnou evidenci osob, které měly a mají přístup k datům o finanční bilanci TZ.
 10. Provozovatel na své náklady zajistí státnímu dozoru pasivní zabezpečený přístup k serveru, umístěném v jeho sídle nebo v jen k tomu určeném datovém centru, schváleném povolovacím orgánem, který neumožní ovlivnění žádných parametrů TZ. Technické řešení přístupu musí umožnit získání aktuálních dat z TOTAL počítadel každého TZ v kategoriích IN a OUT, a to neprodleně po odeslání požadavku.
 11. Provozování TZ může být povoleno na dobu 10 let s tím, že ve dvouletých intervalech provozovatel doloží povolovacímu orgánu osvědčení o následné kontrole TZ nebo na základě následné kontroly TZ vystavené osvědčení o provozuschopnosti TZ s prodlouženou dobou platnosti, které je dokladem vyhotoveným pověřenou autorizovanou osobou o funkčnosti TZ v kvalitě odpovídající termínu vydání osvědčení o provozuschopnosti TZ. Následná kontrola zahrnuje osvědčení typu TZ a systému sběru a přenosu dat. Současně s tímto osvědčením vydá pověřená autorizovaná osoba registrační známky pro každé TZ provozované v rámci osvědčeného typu TZ s platností na 2 roky, pro TZ hybridního typu bude vydána rovnocenná registrační známka každému hernímu místu. Nedoloží-li provozovatel osvědčení o následné kontrole do 60 dnů od termínu stanoveného pro jeho předložení, vystavuje se správnímu řízení ve smyslu § 43 zákona. Splněním této povinnosti je i předložení žádosti přijaté pověřenou autorizovanou osobou nejdéle 15 dnů před uplynutím dvouletého období. 
 12. Provozovatel zajistí monitorování a zaznamenávání provozu TZ kamerovým systémem v režimu obrazového, nepřetržitého a samostatného záznamu. Obrazový záznam musí být jasný, zřetelný a rozlišující. Provozovatel TZ je povinen uchovat záznamy pořízené monitorovacím zařízením po dobu nejméně 70 dnů a na požádání je zpřístupnit státnímu dozoru, včetně umožnění pořízení duplikátu. Nosiče záznamů musí být uloženy na bezpečném místě, které vyloučí jejich poškození, zneužití, odcizení nebo zničení.
 13. Provozování TZ nebude povoleno do prostoru označeného jako „kasino“ nebo „casino“, popřípadě označeného za použití složenin od těchto slov odvozených, pokud se nejedná o kasino povolené podle ustanovení § 2 písm. i) zákona.


Účinnost

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1. června 2007.
Změna dokumentu ke dni 1. ledna 2009.


Ing. Ondřej Vltavský, v.r.
ředitel odboruStátní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi